Trailer Sanzoku no musume Ronia (Studio Ghibli)

Sanzoku no Musume Ronja - Lullaby song (Ookami)